mardi 16 octobre 2012

Déclaration

Trois listes,
un seul projet :
l'avenir des Schaerbeekois !


Par leur vote, les citoyens schaerbeekois ont donné leur confiance à l'accord de majorité annoncé entre la « Liste du Bourgmestre (FDF - libéraux)», Ecolo-Groen et le CDH.  Ce large soutien nous permet de mettre en oeuvre le projet commun qui nous rassemble pour construire l'avenir de Schaerbeek, des Schaerbeekoises et des Schaerbeekois.

Depuis quelques années, Schaerbeek connaît un renouveau qui marque tous les aspects de la vie des habitants, qu'il s'agisse de la rénovation de l'espace public, de la propreté, de la sécurité, de la convivialité entre les habitants, des équipements et des services publics. Les Schaerbeekois retrouvent la fierté de leur commune. Ce renouveau reste fragile : il doit être renforcé en affirmant davantage son statut de sixième commune du pays, protégé des dangers qui menacent le bien-être des habitants, tels la précarité et le chômage, conforté face au boom démographique, garanti face aux menaces sur les finances publiques en général et communales en particulier.
Cette majorité est déterminée à mettre en œuvre des solutions créatives face aux défis sociaux, économiques, environnementaux et démographiques, en vue d'améliorer la qualité de vie de chacun.

Les trois partenaires élaboreront de concert un accord de majorité destiné â être présenté au Conseil communal du 5 décembre 2012. Cet accord sera établi dans le respect du Plan Communal de Développement Durable "Schaerbeek 2021 », de la nécessité de garantir l'équilibre budgétaire et d'assurer les missions légales et essentielles de la Commune, dans le respect des principes de bonne gouvernance.

Nous souhaitons enrichir cet accord par les apports des acteurs socio-économiques, du monde associatif et des habitants. Ensemble, nous voulons garantir un climat de paix et de respect où les Schaerbeekoises et Schaerbeekois resteront au centre de notre projet politique commun.


Drie lijsten,
één project :
de toekomst voor Schaarbeek !


Op deze verkiezingsdag hebben  de Schaarbekenaren hun vertrouwen gegeven aan het aangekondigde meerderheidsakkoord tussen de « Liste du Bourgmestre (FDF - liberalen), Ecolo-Groen en het cdH. Met deze steun kan het gemeenschappelijke project dat we delen uitgebouwd worden om samen de toekomst van Schaarbeek en de Schaarbekenaren te verzekeren.

Schaarbeek kent al verschillende jaren een nieuw élan ; of het nu gaat over de herwaardering van de openbare ruimte , de netheid, de veiligheid, het samen leven, de gemeenschapsvoorzieningen en diensten. De schaarbekenaren kunnen weer fier zijn op hun gemeente. Deze dynamiek is nog pril en moet dus versterkt worden, zoals het Schaarbeek - zesde grootste gemeente van het land - betaamt. De uitdagingen zijn om het welzijn van de inwoners te verzekeren, kansarmoede en werkloosheid te bestrijden, te anticiperen op de demografische groei en de gemeente financieel gezond te houden.

Deze meerderheid is vastbesloten om creatieve oplossingen te bieden aan de volgende uitdagingen : sociaal, economische, ecologisch et demografisch. Zo willen we de levenskwaliteit garanderen van iedereen.

De drie partners werken samen een meerderheidsakkoord uit met de bedoeling dit voor te stellen aan de Gemeenteraad van 5 december 2012. Dit akkoord wordt uitgeschreven binnen het Kader van het Gemeentelijke plan van duurzame ontwikkeling « Schaarbeek 2021 » met respect voor het budgettair evenwicht en waarbij elke inwoner erop kan rekenen dat de gemeente haar opdrachten vervult en een toonbeeld is van deugdelijk bestuur

We wensen  dit akkoord nog te versterken met de inbreng van de sociaaleconomische actoren, het middenveld en de inwonerd. Samen willen we dit gemeenschappelijk politiek project uitbouwen in een sereen klimaat en met respect voor de Schaarbekenaren.